Statement of  Artplus

พันธกิจและเป้าหมายในกระบวนการเรียนรู้
หัวใจหลักของการเรียนรู้ศิลปะพื้นฐานหลักภาพรวมที่เป็นมาตรฐานศิลปะ

:ผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะทางศิลปะอย่างต่อเนื่องในกรอบระยะเวลา

วางแผน คิด วิเคราะห์ ศึกษา ลงมือปฏิบัติการทำงานศิลปะจากหัวข้อและปัจจัย

การศึกษาที่หลากหลาย โดยผู้เรียนเป็นผู้กำหนดหัวข้อกิจกรรมจากแนวทางที่ตกลง

พัฒนาร่วมกันระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้ให้คำแนะนำ โดยใช้อุปกรณ์ที่หลากหลาย

ทั้งอุปกรณ์การสร้างสรรค์งานพื้นฐานและอุปกรณ์ขั้นสูง ในการทำงานหลากหลายมิติ

ขนาดและพื้นผิว เพื่อเปิดกว้างแนวความคิดในการทำงานศิลปะอย่างมีศักยภาพสูงสุด