มาตราฐานสถานที่

เป้าหมายการจัดการสถานที่   

1.         มาตรฐานโต๊ะ / เก้าอี้  ทำงาน

-     โต๊ะถ้ามีป้ายชื่อ  ระบุตำแหน่ง  ให้วางมุมซ้ายด้านหน้าโต๊ะหรือตามลักษณะการจัดโต๊ะ และต้องมี

    ทุกโต๊ะภายในห้องนั้น (ให้หน่วยงานสามารถกำหนดมาตรฐานว่าจะมีอะไรบ้างบนโต๊ะทำงานได้)

-     โต๊ะ สำหรับเรียนศิลปะเด็ก แบบที่1 เป็นแบบนั่งพื้น ขนาดกว้าง80ซม. ยาว 200ซม. ความสูงระดับ30 ซม.  กำหนดให้ใช้เป็นโต๊ะไม้ ทำสีขาวล้วน ที่นั่งเป็นเบาะรองนั่ง 1ชุดนั่งได้ไม่เกิน6คนสำหรับเด็ก และไม่เกิน4คนสำหรับผู้ใหญ่

-     โต๊ะ สำหรับเรียนศิลปะเด็ก แบบที่2 เป็นแบบนั่งโต๊ะ ขนาดกว้าง50ซม. ยาว50ซม. ความสูงระดับ50ซม.กำหนดให้ใช้เป็นโต๊ะไม้ ทำสีขาวล้วน ที่นั่งเป็นเก้าอี้ความสูงระดับ25ซม.ชนิดไม่มีพนัก
1ชุดนั่งได้ไม่เกิน6คนสำหรับเด็ก และไม่เกิน4คนสำหรับผู้ใหญ่

-     โต๊ะ สำหรับเรียนศิลปะสำหรับผู้ใหญ่ แบบที่1 เป็นแบบนั่งโต๊ะ ขนาดกว้าง80ซม. ยาว200ซม. ความสูงระดับ70ซม. กำหนดให้ใช้เป็นโต๊ะไม้ทำสีขาว,สีไม้ธรรมชาติหรือโต๊ะพับปิดผิวสีขาว ที่นั่งเก้าอี้ชนิดไม่มีพนัก
1ชุดนั่งได้ไม่เกิน6คนสำหรับเด็ก และไม่เกิน4คนสำหรับผู้ใหญ่

-     โต๊ะ สำหรับนั่งรอในโถงรวม แบบที่1 สำหรับนั่งรับประทานอาหารหรือกิจกรรมอื่นๆ เป็นโต๊ะ ขนาดกว้าง70ซม. ยาว70ซม. ระดับความสูง70ซม. กำหนดให้ใช้เป็นโต๊ะไม้ 1ชุดนั่งได้ไม่เกิน4คน อย่างน้อย4ชุด ที่นั่งเก้าอี้ชนิดมีผนักและไม่มีผนัก

-     ในทุกห้องมีถังขยะอย่างน้อย1ใบ ด้านในบรรจุถุงสำหับเปลี่ยน, จุดพักมุมต่างๆแต่ละชั้นกำหนดให้มีถังขยะอย่างน้อยชั้นละ1ใบ 

-      ในทุกห้องมีชั้นวางอุปกรณ์ระดับความสูงที่ผู้เรียนสามารถเอื้อมหยิบได้ แบบชั้นติดตายและแบบมีล้อเลื่อน มีติดป้ายบอกชื่อของวัสดุ และตัวเลขกำกับ   วัสดุแหลม กำหนดให้มีลิ้นชัก

-     ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน กวาดหรือดูดฝุ่น,ถูด้วยน้ำยาทำความสะอาด,น้ำเปล่า,กวาดหรือดูดฝุ่นซ้ำอีกครั้ง

-     ถ้ามีทางสัญจร ระยะ60ซม.ขึ้นไป ,ส่วนบันได ขนาดความกว้าง110ซม.ขึ้นไปและมีชานพัก

2.         มาตรฐานบอร์ดติดประกาศ

-     มีข้อความระบุเอกสารแจ้งให้ทราบ ฯลฯ

-     มีบอร์ดให้ความรู้และบอร์ดแสดงผลงาน

-     ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน  และให้นำออกจากบอร์ดภายใน  1  สัปดาห์หลังหมดอายุ

-     ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

3.         มาตรฐานกระดานไวท์บอร์ด

-     ระบุการใช้กระดานให้ชัดเจน  เช่น  เตือนความจำ, ตารางปฏิบัติงาน ฯลฯ

-     มีปากกาสีละไม่เกิน  1  ด้าม  แปรงลบกระดาน  1  อัน  อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

-     ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน 

-     ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่  ทำความสะอาดทุกวัน

4.         มาตรฐานเคาน์เตอร์ทำงาน

-     วางอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงาน  โดยจัดวางของให้เป็นระเบียบ/สัดส่วนและสะดวกในการใช้งานและมีป้าย ส สะดวก

-     มีลิ้นชักส่วนตัวได้  1  ลิ้นชัก

-     ลิ้นชักอื่นใส่วัสดุ  หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานให้เป็นระเบียบและลง มีป้าย ส.สะดวกให้ชัดเจน

-     ไม่มีคราบสกปรก  ฝุ่นละออง  หยากไย่  ทำความสะอาดทุกวัน

5.  มาตรฐานชุดรับแขก

- มีแจกันดอกไม้สดวางบนโต๊ะได้ไม่เกิน   1   อัน

               - ไม่มีคราบสกปรก   ฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

      6.   มาตรฐานชั้นลอย

               -  ให้จัดเก็บอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม   จัดเป็นหมวดหมู่   ห้ามวางอุปกรณ์ไว้หลังชั้นลอย

               -  มีป้าย  ส.สะดวก ติดให้ชัดเจนไว้มุมขวาด้านล่าง

              - ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

 

 

17   

     7.  มาตรฐานตู้เก็บเอกสาร

               -   ให้จัดเอกสาร   อุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม   มีป้าย ส. สะดวกติดไว้ที่บานประตูมุมขวาบนด้านนอก  

                    และชั้นต่างๆในตู ้ ห้ามวางอุปกรณ์หลังตู้   ที่สูงเกินมือเอื้อมถึง

               -  ไม่มีฝุ่นละออง   ไม่มีหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

      8.  มาตรฐานถังขยะ (ไม่รวมในห้องสุขา)

               -  ห้องทำงานให้มีถังขยะได้ห้องละ  1  ใบ  และบริเวณพื้นที่ร่วมหรือระเบียนจุดละ 1 ใบและถังขยะ

                  ต้องมีถุงรอง  ถังขยะจะมีฝาปิดหรือไม่มีก็ได้  ห้องเก็บของ/คลังพัสดุ / ห้องประชุมไม่ต้องมีถังขยะ

              -  ตัวถังขยะภายนอกต้องสะอาด   ไม่มีเศษขยะล้นออกมานอกถัง

               -  วางในตำแหน่งที่กำหนดให้

               -  มีป้าย ส. สะดวก ระบุที่ทิ้งขยะทั่วไป

               -  ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

      9.  มาตรฐานห้องสุขา

-     ระบุป้ายหน้าห้องสุขาว่าเป็นสุขาชาย/สุขาหญิง/ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  กรณีมีห้องสุขาเดียวให้ใช้รวมกันได้

-     มีอ่างล้างมือและตรงอ่างล้างมือให้มี สบู่เหลวหรือน้ำยาล้าง(ต้องเป็นชนิดที่เทหรือกดออกจากขวด),กระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ดมือสะอาดชนิดเช็ดครั้งเดียว พร้อมติดป้าย ส. สะดวกให้ชัดเจน (ตามมาตรฐานอ่างล้างมือ)

-     มีถังขยะที่มีฝาปิดและมีถุงรอง และในห้องให้มีแปรงขัดล้างและก้อนดับกลิ่นได้/มีผ้าเช็ดเท้าหน้าห้อง

-     ผนังห้องน้ำติดรูปวิว/สาระน่ารู้/หรือมีกระถางต้นไม้  หน้ากระจกวางอุปกรณ์เสริมสวยได้

-     พื้นและผนังไม่มีคราบสกปรก   ฝุ่นละออง  หยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

-     ติดตารางตรวจเช็คมาตรฐานการทำความสะอาดแต่ละวัน

10.มาตรฐานอ่างล้างมือ

-  มีอุปกรณ์ดังนี้  สบู่เหลวหรือน้ำยาล้าง(ต้องเป็นชนิดที่เทหรือกดออกจากขวด),กระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ด

   มือสะอาดชนิดเช็ดครั้งเดียว พร้อมติดป้าย ส. สะดวกให้ชัดเจน 

-  ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

11.มาตรฐานห้องทำงาน/ห้องปฏิบัติการ

-  มีป้ายติดหน้าห้องระบุชื่อห้องทุกห้อง

-  บอร์ดหรือกระดานไวท์บอร์ดได้ไม่เกิน  2  อัน

-  ผนังห้ามติดรูปภาพใดๆที่ ไม่เกี่ยวข้องกับงาน ยกเว้น รูปภาพเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

-  มีนาฬิกา  1  เรือน ต่อ 1 ห้อง

-  มีโต๊ะหมู่บูชา  หรือหิ้งพระได้

-  มีปฏิทินติดผนังได้หนึ่งอัน (ในกรณีที่ไม่ใช้ปฏิทินตั้งโต๊ะ)

-  ผ้าม่าน, ผ้าคลุมโต๊ะ, และอื่นๆ ซักอย่างน้อยทุก 6 เดือน

-  ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน.

 

18

       12.  มาตรฐานกระจก , บานเกร็ด,  บานประตู, หน้าต่าง,  มู่ลี่

- ห้ามติดกระดาษ ,  ป้ายหรือโปสเตอร์ใด ๆ  ทั้งสิ้น  แต่ให้ติดสัญลักษณ์ เลื่อน , ผนัง , ดึงเท่านั้นหาก                            จำเป็นต้องติดให้ติดเป็นสติกเกอร์

-  กระจกต้องใสอยู่เสมอ

-  ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน...........

13.     มาตรฐานตู้โชว์

-  ควรแยกชั้น  ชนิด ที่จะโชว์ไว้เป็นหมวดหมู่  เช่น  โล่  ถ้วย  ประกาศเกียรติคุณ

- โล่หรือถ้วยไม่มีดอกไม้ หรือริบบิ้นติด

-  ไม่มีฝุ่นละออง  หยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

14.     มาตรฐานโต๊ะคอมพิวเตอร์ ,  เครื่องพิมพ์

-  ห้ามมีอุปกรณ์ใด ๆ  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ให้มีกระดาษ  ใช้สำหรับปฏิบัติงานได้

-  ห้ามมีการกินหรือดื่มน้ำขณะปฏิบัติงานและวางอุปกรณ์เหล่านั้นไว้บนโต๊ะเครื่องคอมพิวเตอร์

-  โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบฝัง  ให้วางโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานได้ไม่เกิน  25%  ของพื้นที่ โดยจัดวาง               ให้เป็นระเบียบ  เหมาะสมกับการใช้งานและลงป้าย ส สะดวกให้ชัดเจน

-  ลิ้นชักของโต๊ะคอมพิวเตอร์  ให้จัดวางอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานแยกตามหมวดหมู่การใช้งานลงป้าย ส. สะดวกให้          ครอบคลุมได้ชัดเจน

-  ไม่มีฝุ่นละอองหรือหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน.......

15.    อุปกรณ์สำนักงาน

-  ที่ควรใช้ร่วมกัน และจัดวางที่ใดที่หนึ่งของสำนักงาน เช่น กรรไกรตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ/ที่เหลา    

   ดินสอ ปากกาเขียนแผ่นใส คัตเตอร์เป็นต้น  ทำป้าย ส สะดวกให้ครอบคลุมและชัดเจน

-  ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

16.  อุปกรณ์ไฟฟ้า

-  จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย ปลอดภัยในการทำงาน ห้ามวางปลั๊กและสายไฟที่พื้นและใช้ไส้ไก่พันเก็บให้เรียบร้อย

-  ห้ามวางอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องบนเครื่องมือนั้น อุปกรณ์อยู่ในสภาพใช้งานได้

-  ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

17. อุปกรณ์ดับเพลิง

-  วางในตำแหน่งที่เหมาะสมทุกคนมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนสามารถนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

-  ความสูงจากพื้นถึงตะขอติดตั้ง 120-160 เซนติเมตร พื้นที่บริเวณใต้ถังดับเพลิง 50x50 ซม. หรือ 100x100 ซม.

   ห้ามวางอุปกรณ์ใดๆ โดยทำสัญญลักษณ์ ด้วยเส้นสีแดงเป็น รูปสี่เหลี่ยมและมีกากบาทตรงกลางความกว้างของ

   เส้นสีแดงประมาณ 1-2 นิ้ว

-  มีการตรวจสอบสภาพให้ใช้งานและพร้อมใช้ได้ตลอดเวลาโดยเข็มวัดแรงดันของถังดับเพลิงต้องอยู่ใน

   บริเวณพื้นที่สีเขียว  มีป้ายแสดงวิธีการใช้เขียนบอกข้างถัง

-  ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน .

19         

18.    แผงควบคุมไฟ

-  ลงป้าย ส สะดวกให้ทราบสวิทซ์ทุกตัวว่าควบคุมระบบไฟที่จุดใดและติดให้ชัดเจนและครอบคลุม

-  พื้นที่บริเวณใต้แผงควบคุมไฟ 50x50 ซม. หรือ 100x100 ซม. ห้ามวางอุปกรณ์ใดๆ โดยทำสัญญลักษณ์

    ด้วยเส้นสีแดงเป็น รูปสี่เหลี่ยมและมีกากบาทตรงกลางความกว้างของเส้นสีแดง ประมาณ 1-2 นิ้ว

-  ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

19.    ตู้เย็น

-  ห้ามวางอุปกรณ์ใด ๆ บนหลังตู้ ยกเว้นแจกันดอกไม้

-  จัดของในตู้เย็นให้เป็นสัดส่วน

-  ไม่มีคราบสกปรก ฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

20. เครื่องทำน้ำเย็น

-  มีผ้าคลุมได้ และมีป้ายระบุ บริการน้ำดื่ม

-  จัดให้มีแก้ว/กรวยน้ำดื่มที่เพียงพอ กรณีจัดวางแก้วไว้ต้องมีชั้นวางแยกแก้วน้ำสะอาดและแก้วน้ำใช้แล้ว

                  กรณีที่ใช้เป็นกรวยกระดาษให้มีถังขยะวางไว้บริเวณนั้นด้วย

               -  ลงป้าย ส สะดวก ให้ครอบคลุมและชัดเจน

-  ไม่มีคราบสกปรก ฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

21.    โทรศัพท์

-  มีบอกหมายเลขโทรศัพท์ภายใน (ในกรณีที่มี)

-  ไม่มีคราบสกปรก ฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

22.    แจกันดอกไม้ และกระถางต้นไม้

-  หากเป็นดอกไม้สดให้เปลี่ยนน้ำทุกวัน/หากเป็นดอกไม้แห้งไม่ให้มีฝุ่นเกาะหรือชำรุด

-  ต้นไม้ในกระถางต้องไม่เหี่ยวเฉาและใบไม้ต้องไม่มีฝุ่นละอองหรือหยากไย่

-  ในกระถางต้องไม่มีเศษขยะหรืออื่น ๆ นอกจากปุ๋ยและน้ำ

-  รดน้ำทุกวันและนำออกไปให้โดดแดดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

23.    เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร

-  ช่องลิ้นชักของเครื่องถ่ายเอกสารให้ใส่กระดาษถ่ายเอกสารและดูแลให้เต็มอยู่เสมอ

-  มีกล่องใส่กระดาษที่ใช้แล้ว 1 กล่อง ลงป้าย ส. สะดวกให้ครอบคลุม

-  จัดวางเครื่องในบริเวณที่มีการระบายอากาศ กรณีเครื่องถ่ายที่ไม่มีระบบกรองรังสีต้องไม่อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน

-  ไม่มีคราบสกปรก ฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

      24.  มาตรฐานการติดรูป/สื่อ  ที่เกี่ยวกับการทำงาน

             -  ให้ใส่กรอบหรือรองด้วยฟิวเจอร์บอร์ดให้เรียบร้อยก่อนติดลงผนังห้องมีการระบุหัวบอร์ด

             -  ไม่มีคราบสกปรก ฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

 

 

20

      25. มาตรฐานการเก็บเอกสาร

             -  เอกสารที่อยู่ในแฟ้มงานจะต้องเป็นเอกสารปีปัจจุบันหรือย้อนหลังเกิน 1 ปี ที่ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวพันกัน     

      -  เอกสารหรือแฟ้มงานที่อยู่ในห้องทำงานหรือห้องปฏิบัติการต้องเป็นเอกสารปีปัจจุบันหรือย้อนหลัง 3 ปี

         เช่น ฎีกา  (รวมปีปัจจุบัน) นอกนั้น จัดเก็บให้ถูกตามหลัก ส2 โดยนำเก็บออกจากแฟ้มเป็นเรื่องๆ แล้วเอา

         แบบฟอร์มตามตัวอย่าง หน้า 6  เขียนรายละเอียดให้ชัดเจน ปะหน้าเอกสารที่เอาออกจากแฟ้มในแต่ละเรื่อง

         เก็บไว้ในตู้เอกสาร/กล่องพลาสติก/กล่องกระดาษ  กรณีมีเอกสารที่เก็บในแฟ้มต่อปีมีของมูลน้อย สามารถ

         เก็บได้มากกว่า 1 ปี แต่ต้องระบุลงที่ ส สะดวกตรงสันแฟ้มว่า เก็บจากปีใหนถึงปีไหน

     -  ลงป้าย ส สะดวกให้ครอบคลุมและชัดเจน  

            - ไม่มีคราบสกปรก ฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน .

     26. มาตราฐานพื้นต่างระดับ

           -  บริเวณพื้นต่างระดับที่เดินชนแล้วสะดุดตลอดจนทางขึ้น-ลง บันได ให้ทำสัญญลักษณ์เตือนระวังโดยการ

              ลงสีเหลืองสลับดำตรงบริเวณนั้นซึ่งความกว้างของสีเหลืองและดำ 8-10 เซนติเมตร จะลงในแนวตรงหรือ

              แนวเฉียงก็ได้ ตรงทางขึ้นบันได้ ให้ทำป้ายชี้บ่ง "เดินขึ้นชิดขวามือ" และทางลงบันได ทำป้ายชี้บ่ง "เดินลงชิดขวามือ"

              โดยติดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน

       27. มาตรฐานเตาเผาขยะ

           -  บริเวณเผาขยะหากไม่มีเตาเผาขยะที่เป็นมาตรฐานสากล ให้กำหนดจุดเผาขยะโดยให้ ลึกหรือสูงอย่างน้อย 1 เมตร

              กว้าง x ยาวอย่างน้อย 1 เมตร

           -  เผาทุกวันหากไม่สามารถเผาได้ทุกวันจุดพักขยะต้องสามารถป้องกันฝนและสัตว์คุ้ยเขี่ยได้

           -  ติดป้ายชี้บ่ง มองเห็นได้ชัดเจน

       27. มาตรฐานอื่นๆ

           -  ประตูทางเข้าหากมีประตูเดียวติดป้ายชี้บ่ง "ทางเข้า-ออก" หากมี 2 ประตู แยกเป็นประตูทางออก 1 ประตู ดิตป้ายชี้บ่ง

              "ทางออก" และเป็นประตูทางเข้า 1 ประตู ติดป้ายชี้บ่ง "ทางเข้า"

           -  โรงจอดรถ ลงป้ายชี้บ่งให้ชัดเจนว่าจอดรถกลุ่ม/ประเภท/เลขทะเบียนใด เสาโรงรถลงสัญญลักษณ์เตือนระวังชน

               ด้วยสีเหลืองสลับดำ ที่เสาทุกต้นในทำแหน่งระดับสายตาโดยความกว้างของสีเหลืองและสีดำ 8-10 เซนติเมตร

              ไม่มีฝุ่นละอองและหยากไย่ ทำความสะอาดทุกวัน

           -  กรณีไม่มีโรงจอดรถให้กำหนดจุดใดจุดหนึ่งเป็นที่จอดแล้วทำป้าย ชี้บ่ง ให้ชัดเจน บริเวณจุดใดห้ามจอด/จอดได้/

              จอดชั่วคราว ให้ลงมาตรฐานสีตามหลักกฎหมายจราจร

           -  รายละเอียดมาตราฐานสถานที่แบบจำเพาะ


1. ห้องสำนักงาน , ห้องผู้บริหาร ,ห้องผู้ช่วยผู้บริหาร
1.1 บนโต๊ะทำงาน

1.1.1 ในขณะปฏิบัติงาน ให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- เอกสาร , แฟ้มงานต่าง ๆ

- ปากกา ดำ, แดง , น้ำเงิน

- ปากกาสะท้อนแสง

- ดินสอ

- ยางลบ ,ดินสอ ยางลบหมึก

- ไม้บรรทัด

- น้ำยาลบคำผิด

- ลวดเสียบกระดาษ

- ที่หนีบกระดาษ

- กรรไกร , คัตเตอร์

- ปฏิทิน

- ป้ายบอกชื่อ นามสกุล

- ตรายาง

- แท่นหมึก น้ำเงิน / ดำ / แดง

- เครื่องคำนวณเลข

ลิ้นชักบน

เก็บอุปกรณ์เครื่องเขียน

ลิ้นชักล่าง

เก็บของส่วนตัว และดูแลความสะอาดอยู่เสมอ

1.1.2 หลังเวลาปฏิบัติงาน ให้เก็บแฟ้ม – งาน และอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิดให้เรียบร้อย
ยกเว้นสิ่งของต่อไปนี้

- ตะแกรงใส่เอกสาร

- ปฏิทินตั้งโต๊ะ

1.2 เก้าอี้

- หมอนอิง หรือหมอนรองนั่ง (มีหรือไม่มีก็ได้)

- ห้ามวางสิ่งของหรือแขวนสิ่งของทุกชนิด

- เลื่อนเก้าอี้ชิดโต๊ะช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ทำงานหรือลุกจากเก้าอี้
1.3 ตู้เก็บเอกสาร

- จัดเก็บ แบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตา

- มีการจัดทำสันแฟ้มตามที่กรุงเทพมหานคร กำหนด

- มีการจัดทำดัชนีแฟ้ม (File Index) ติดไว้ที่ตู้เอกสาร

- กำหนดชื่อผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

- ของบนหลังตู้ สามารถวางดอกสิ่งประดับหรือกล่องเอกสารอย่างเป็นระเบียบได้

1.4 สภาพทั่วไป

- ไม่วางเอกสารและสิ่งของทุกชนิดบนพื้นห้องสำนักงาน และสิ่งของทุกชนิด ยกเว้น
ตะกร้าใส่กระดาษ

- บริเวณพื้นห้องสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง

- มีบรรยากาศสดชื่น
2. ห้องเรียน

2.1 โต๊ะครู

2.1.1 ในขณะปฏิบัติงาน ให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ลิ้นชักบน

เก็บอุปกรณ์เครื่องเขียน

ลิ้นชักล่าง

เก็บของส่วนตัว และดูแลความสะอาดอยู่เสมอ

2.1.2 หลังเวลาปฏิบัติงาน ให้เก็บเอกสาร และอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิดให้เรียบร้อย
สมุดนักเรียนที่ส่งงาน จัดวางให้เรียบร้อยและ เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย

2.2 สภาพทั่วไป

- บริเวณพื้นห้องสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง

- ทำความสะอาดทุกวัน ในตอนเช้า และตอนเย็น

- จัดโต๊ะนักเรียนให้เป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีรอยขีดเขียนให้มีบรรยากาศสดชื่น
และเอื้อต่อการเรียนการสอน

- มีมุมสะอาด และมุมต่าง ๆ อยู่ภายในห้อง

- มีป้ายนิเทศ ที่เป็นปัจจุบัน
3. บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน

สภาพโดยทั่วไป

- มีป้ายบอกเส้นทางไปยังอาคารต่าง ๆ

- มีป้ายบอกชื่อหน่วยงานมีขนาดที่เหมาะสม

- บริเวณโดยรอบสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอยและฝุ่นละออง

- บริเวณหน้าอาคารมีสวนหย่อม เพื่อบรรยากาศที่สดชื่น

- โรงอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะของงานอนามัยโรงเรียน

- ทางเดินหน้าห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย และฝุ่นละออง

- ห้องน้ำต้องสะอาดอยู่เสมอ ไม่มีกลิ่น มีขันน้ำ กระดาษชำระ สบู่ และผ้าเช็ดมือ

- มีจุดบริการขยะ เป็นจุด ๆ ในบริเวณโรงเรียน

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: