ข้อกำหนด การมาเรียน การลา และเรียนชดเชย

 

แจ้งข้อกำหนดการลา,การขาดเรียน,การเรียนชดเชยและการยกเลิกคอร์สเรียน
เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป


 
การมาเรียน 

นักเรียนจะต้องมาเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด  ในรอบที่สมัคร
การมาเรียนแต่ละครั้งใช้เวลา
2-3ชั่วโมง
รอบเรียน สมัคร กำหนดเวลาแต่ละรอบเรียน
T1 เริ่ม 9:00-12:00,  T2 เริ่ม 13:00-15:00, T3 เริ่ม 15:00-17:00, T4 เริ่ม 17:00-19:00 
กรณีนักเรียนมาสาย ครูจะสอนให้เฉพาะเวลาที่เหลือเท่านั้น
ไม่อนุญาติให้นักเรียนนอกรอบปกติเข้าร่วมเรียน หากต้องการนัดเรียนนอกจากรอบปกติ ให้เแจ้งล่วงหน้า
1 วัน

การทดลองเรียน
การนัดทดลองเรียนครั้งที่
1 ให้เฉพาะรอบที่ทางโรงเรียนกำหนด ให้เแจ้งล่วงหน้า 1 วัน

การประกาศหยุดขอลาโดยครูผู้สอนหรือทางโรงเรียน
หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดประจำปีและวันหยุด

 

การลาด้วยเหตุสุดวิสัย
การลาด้วยเหตุสุดวิสัย ไม่สบายกระทันหัน ติดธุระสำคัญ ให้รีบโทรแจ้ง อย่างน้อยที่สุด
3 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเรียน
ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิ์ลาด้วยเหตุสุดวิสัยได้
1 ครั้ง ต่อการชำระค่าเรียน 1 งวด
ลาด้วยเหตุสุดวิสัย ครั้งต่อไป ถือเป็นวันเรียน การแจ้งล่วงหน้าก่อน
3 ชั่วโมงนับเป็นการแจ้งเพื่อทราบ

การชดเชย
การลาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ถือเป็นการขาดเรียน นับเป็นชั่วโมงเรียน
1 ครั้ง
นักเรียนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ลาในงวดก่อนๆ จะสามารถใช้สิทธิ์ลาย้อนหลังได้/ให้ใช้สิทธิ์ลาล่วงหน้า
1 ครั้งในงวดถัดไป
 จะไม่ชดเชยเวลาให้ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียน หรือลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 

การลาการขาดเรียน
นักเรียนสามารถลาเรียนได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย
1 วัน ก่อน18:00น ของวันก่อนหน้า
เรียนชดเชยจากการลาล่วงหน้า ชดเชยได้ไม่เกิน
3 ครั้งในแต่ละคอร์สเรียน
หากมีการลาหรือขาดเรียน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
1 วัน จะไม่ชดเชยเวลาให้ไม่ว่ากรณีใดๆ (นับวันเรียน)

 

การขอพักเรียน (Drop)
การขอพักเรียน รักษาสิทธิได้ครั้งละ 6 เดือน กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
นักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกันเกิน
3 ครั้ง โดยไม่ติดต่อ/แจ้งให้ทราบ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคอร์สเรียนนั้น
กรณีที่ต้องการหยุดเรียนติดต่อกัน3ครั้งขึ้นไป ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำเรื่องขอพักการเรียนรักษาสิทธิได้ 6 เดือน
ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี


 
ตัวอย่าง : การลาด้วยเหตุสุดวิสัย
1. น้องสอง โทรบอกครูหนึ่งตอนเช้าว่าเย็นวันนี้จะลา เป็นการลาด้วยเหตุสุดวิศัยครั้งที่1 ไม่นับวันเรียน
2. สัปดาห์ต่อมาน้องสองโทรบอกครูหนึ่งตอนเที่ยงว่าบ่ายวันนี้น้องไม่สบายขอลานับเป็นลาด้วยเหตุสุดวิสัยครั้งที่2 นับวันเรียน

ตัวอย่าง :การลาแจ้งล่วงหน้า
3. สัปดาห์ต่อมาน้องสองโทรบอกครูหนึ่งตอนว่าเย็นว่าวันพรุ่งนี้จะลาเป็นการลาโดยแจ้งล่วงหน้า ไม่นับวันเรียน ให้ชดเชยครั้งที่1
4.
สัปดาห์ต่อมาน้องสองโทรบอกครูหนึ่งก่อน1วันว่าสัปดาห์นี้ลา เป็นการลาโดยแจ้งล่วงหน้า ไม่นับวันเรียน ให้ชดเชยครั้งที่2
5.
สัปดาห์ต่อมาน้องสองโทรบอกครูหนึ่งว่าสัปดาห์หน้ามีสอบเป็นการลาโดยแจ้งล่วงหน้า ไม่นับวันเรียน ให้ชดเชยครั้งที่3
6.
สัปดาห์ต่อมาน้องสองโทรบอกครูหนึ่งว่าสัปดาห์หน้าจะลาเป็นการลาโดยแจ้งล่วงหน้า ลาครั้งที่ 4 นับวันเรียน


 

ตัวอย่างการขาดเรียน
7.
สัปดาห์ต่อมาน้องสองหยุดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรณีนี้ นับวันเรียน ไม่มีชดเชย
8.
น้องสองหยุดเรียนสามสัปดาห์ติดต่อกันโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  กรณีนี้  นับวันเรียน ไม่มีชดเชย
9.
น้องสองหยุดเรียนสามสัปดาห์ติดต่อกันโดยไม่แจ้งล่วงหน้าสัปดาห์ต่อมามาเรียน นับวันเรียน ไม่มีชดเชย
10.
น้องสองหยุดเรียนสามสัปดาห์ติดต่อกันโดยไม่แจ้งล่วงหน้าสัปดาห์ต่อมาขาดเรียนถูกยกเลิกคอร์สเรียน

ตัวอย่างขอพักการเรียน
11.
น้องสองจำเป็นต้องย้ายบ้าน ผู้ปกครองไม่สะดวกรับส่ง ขอพักเรียน (Drop) หยุดเรียนยาว โดยรักษาสิทธิได้ 6 เดือน 

 


ปฎิทินวันหยุดประจำปี 2558

วันปีใหม่ หยุด 1,2,3, 4 มกราคม

วันสัมมนาประจำปี หยุด 5,6,7,8,9 มกราคม

 วันมาฆบูชา หยุด 4 มีนาคม

 วันจักรี หยุด 6 เมษายน

 วันสงกรานต์ หยุด 11,12,13,14,15 เมษายน

 วันฉัตรมงคล หยุด 5 พฤษภาคม

 วันวิสาขบูชา หยุด 30,31 พฤษภาคม, 1มิถุนายน

 วันอาสาหบูชา หยุด 30,31 กรกรฏาคม, 1,2 สิงหาคม

 วันแม่แห่งชาติ หยุด 12 สิงหาคม

 วันปิยมหาราช หยุด 23 ตุลาคม

 วันพ่อแห่งชาติ หยุด 5,6,7 ธันวาคม

 วันรัฐธรรมนูญ หยุด 10 ธันวาคม

 วันสิ้นปีและวันปีใหม่ หยุด 31 ธันวาคม 

 รวม 31 วัน 

 

 

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: