พันธกิจและเป้าหมายในกระบวนการเรียนรู้ที่ Artplus

 

Statement of  Artplus

พันธกิจและเป้าหมายในกระบวนการเรียนรู้
หัวใจหลักของการเรียนรู้ศิลปะพื้นฐานหลักภาพรวมที่เป็นมาตรฐานศิลปะ

:ผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะทางศิลปะอย่างต่อเนื่องในกรอบระยะเวลา

วางแผน คิด วิเคราะห์ ศึกษา ลงมือปฏิบัติการทำงานศิลปะจากหัวข้อและปัจจัย

การศึกษาที่หลากหลาย โดยผู้เรียนเป็นผู้กำหนดหัวข้อกิจกรรมจากแนวทางที่ตกลง

พัฒนาร่วมกันระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้ให้คำแนะนำ โดยใช้อุปกรณ์ที่หลากหลาย

ทั้งอุปกรณ์การสร้างสรรค์งานพื้นฐานและอุปกรณ์ขั้นสูง ในการทำงานหลากหลายมิติ

ขนาดและพื้นผิว เพื่อเปิดกว้างแนวความคิดในการทำงานศิลปะอย่างมีศักยภาพสูงสุด 

 

 

แนวทางการประเมิน

ผู้สอนรวบรวมข้อมูลผลงานและภาพถ่ายชิ้นงานไว้เพื่อทำการบันทึกพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียน

ประเมินจากทักษะและพัฒนาการตามวัย วิเคราะห์เหตุผลและแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

จากปัจจัยภายในผู้เรียนและปัจจัยแวดล้อม

 


หัวใจ Artplus 1  พัฒนาผู้เรียน
       
1.1 พัฒนาการเรียนศิลปะรายบุคคล พัฒนาทัศนธาตุและองค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ
        1.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะอย่างหลากหลาย ทั้งการเรียนด้วยการพัฒนาในรูปแบบของตนเอง
        1.3 การเรียนรู้จากองค์ความรู้เดิมและผลงานจากศิลปินต้นแบบจากทั่วโลก 
        1.4 ให้ความรู้และการใช้ทักษะศิลปะแบบบูรณาการ
        1.5 สามารถนำไปปรับใช้กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆได้เมื่อจำเป็น
          1.6
แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของใช้ส่วนบุคคลสังคมวัฒนธรรมบริบททาง
ประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่ศิลปะ
   

หัวใจ Artplus 2 : กระบวนทำงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์
        2.1 สร้างหรือทำงานศิลปะในบริบทที่หลากหลายในพื้นที่ศิลปะโดยใช้รากฐานทางศิลปะ
        2.2 มีความหลากหลายของ อุปกรณ์ วิธีการ และรูปแบบการนำเสนอ
        2.3 มีความหลากหลายของหัวข้อการเรียน ทั้งปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก
        2.4 ให้ความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในพื้นที่ศิลปะ ทั้งในรูปแบบความรู้ทั่วไป
และ ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เรียน 

       
2.5 กระบวนการทำงานได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาศิลปะ
        2.6 มีความหลายหลายในการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ในการสังเกตการพัฒนาการแต่ละช่วง

หัวใจ Artplus 3 :  แนวความคิดและการนำเสนอ
         เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านการทำงาน โดยมีจุดเริ่มต้นที่แนวความคิด
และการพัฒนาเฉพาะบุคคล  มุ่งเน้นความเข้าใจที่จะพัฒนาตนเองในขั้นตอนการทำงาน
และมีชิ้นงานที่มีความงามเมื่อนำเสนอดำเนินการหรือ
อยู่ในความหลากหลายของบริบท
ในพื้นที่ศิลปะโดยใช้รากฐานทางศิลปะ

หัวใจ Artplus 4:กระบวนการศิลปะ: การตอบสนองของผู้พบเห็น  วิจารณ์
        นำเสนอผลงานให้บุคคลทั่วไปได้พบเห็น ตอบสนอง ยอมรับ และพัฒนาต่อการวิจารณ์
และความหลากหลายของความคิดสร้างสรรค์และการแสดงโดยใช้รากฐานทางศิลปะโดยมี
ผู้เชี่ยวชาญใ
ห้คำแนะนำในแต่ละช่วงของการพัฒนา

หัวใจ Artplus 5: งบประมาณ
          การเรียนรู้อยู่ภายใต้งบประมาณ และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม งบที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย
มี อุปกรณ์ และสื่อที่หลากหลาย และมีผู้เชียวชาญที่หลากหลายหมุนเวียนกันไปใน
แต่ละหัวข้อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีศักยภาพสูงสุด


พันธกิจร่วมกันของ Artplus และผู้เรียน

1: ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการของตนเอง แสดงให้เห็นและตอบสนองต่อองค์ประกอบ
และหลักการในงานศิลปะ

 2:ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์และสามารถอธิบายลักษณะต่างๆในการทำงานศิลปะของตนเอง
ในรูปที่แตกต่างกัน

 3: ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัสดุทั้ง 2มิติและ3มิติ ผ่านงานศิลปะ

4: ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องมือต่างๆในการทำงานของตนเองผ่านการทำงาน
ศิลปะแบบ
2มิติ โดยผ่านและสื่อต่างๆอาทิ ดินสอ พู่กัน ยางลบ กระดาษ ผ้า และวัสดุอื่นๆเป็นต้น
รวมถึงการทำงานศิลปะแบบ3
มิติ อาทิ ดินเหนียว ดินน้ำมัน ดินปั้น กระดาษแข็ง อุปกรรืตกแต่งต่างๆ เป็นต้น

 5: ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนขนาดและความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะของตนเองได้ตามความเหมาะสม
 
6: ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความหลากหลายของงานศิลปะรวมถึงความหมายของพวกเขาและฟังก์ชั่น

7: ผู้เรียนสามารถสร้างความหลากหลายของ 2Dเดิมและงานศิลปะ 3 มิติ

8: ผู้เรียนสามารถรวบรวมและเตรียมความพร้อมงานศิลปะของฉันให้ผู้อื่นได้รับชม

9: ผู้เรียนสามารถแก้ไขงานศิลปะและ / หรือนำเสนอตามความคิดเห็นของผู้อื่นหรือสะท้อนตนเอง

10: ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการทำงานศิลปะของตนเอง การแสดงผลงานต่อผู้ชมเนื่องในโอกาสต่าง
ที่มีอิทธิพลตนเองและสังคมและต่อการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เป็นผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: