ศิลปะเด็ก อายุ 3 ปีขึ้นไป

ชั้นเรียนศิลปะเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

หัวข้อกิจกรรมศิลปะที่ Artplus สำหรับน้องๆวัยใส ช่วงชั้นอนุบาล กิจกรรมวาดรูป ระบายสี งานปั้น งานประดิษฐ์ อุปกรณ์ สีน้ำ สีไม้ สีพาสเทล สีอาคายลิค  หัวข้อการเรียน
+ ชุดฝึกลายเส้น
+ ชุดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ พืช สัตว์
+ แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัว
+ ชุดอาหารจานโปรด
+ ชุดนิทานคุณหนู
+ หัวข้อตามจินตนาการ
+ กิจกรรมงานประดิษฐ์แสนสนุก สีน้ำเด็ก
+ กิจกรรมงานปั้นดินน้ำมัน ดินเบา ดินเกาหลี

 เปิดทุกวัน เสาร์, อาทิตย์, ธรรมดา(เปิดเทอม)
รอบเช้า 9:00-12:00
รอบบ่าย 13:00-16:00
รอบเย็น 15:30-17:30

ค่าเรียน 10ครั้ง 5000บาท (รวมอุปกรณ์)
ครั้งละ 650 บาท

รหัสกิจกรรม AP100

ศิลปะเด็ก อายุ 7 ปีขึ้นไป

ชั้นเรียนศิลปะเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป

หัวข้อกิจกรรมศิลปะที่ Artplus สำหรับน้องๆวัยใส ช่วงชั้นประถม กิจกรรมวาดรูป ระบายสี งานปั้น งานประดิษฐ์
อุปกรณ์ สีน้ำ สีไม้ สีพาสเทล สีอาคายลิค  
หัวข้อการเรียน
+ ชุดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ พืช สัตว์
+ แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัว
+ ชุดอาหารจานโปรด
+ หัวข้อตามจินตนาการ
+ แรงบันดาลใจจากปัจจัยภายใน
+ แรงบันดาลใจจากปัจจัยภายนอก
+ กิจกรรมวิถีไทย วัฒนธรรมประเพณ๊
+ เสนอหัวข้อ Portfolio Development เป็นต้น
วัน : เปิดทุกวัน ครั้งละ 2-3ชั่วโมง

รอบเช้า 9:00-12:00
รอบบ่าย 13:00-16:00
รอบเย็น 16:00-19:00

ค่าเรียน 10ครั้ง 5000บาท (รวมอุปกรณ์)
ครั้งละ 650 บาท

รหัสกิจกรรม AP200

ระดับมัธยม - บุคคลทั่วไป

ชั้นเรียนศิลปะระดับมัธยม-บุคคลทั่วไป

หัวข้อกิจกรรมศิลปะที่ Artplus สำหรับผู้เรียนระดับมัธยม - บุุคคลทั่วไป กิจกรรมวาดรูป ระบายสี งานประดิษฐ์ workshop และ portfolio development 
อุปกรณ์ สีน้ำ สีไม้ สีพาสเทล สีอาคายลิค  สีน้ำมัน 
+ workshop วาดเส้น Basic Drawing1
+ workshop วาดเส้น Basic Drawing2
+ workshop วาดเส้น Advance Drawing1
+ workshop วาดเส้น Advance Drawing2
+ workshop สีน้ำ Watercolor in studio
+ workshop สีน้ำ Plein-air painting
+ workshop สีอาคายลิค Painting in studio
+ workshop งานจิตรกรรมสร้างสรรค์ 
+ workshop วิชาภาคเตรียมสอบสถาบันศิลปะ
วัน : เปิดทุกวัน ครั้งละ 2-3ชั่วโมง

รอบเช้า 9:00-12:00
รอบบ่าย 13:00-16:00
รอบเย็น 15:30-17:30

ค่าเรียน 10ครั้ง 5000บาท (ไม่รวมอุปกรณ์)
ครั้งละ 850 บาท  (ไม่รวมอุปกรณ์)

รหัสกิจกรรม 
AP300

Artplus Academy Program

ผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะทางศิลปะอย่างต่อเนื่องในกรอบระยะเวลา

วางแผน คิด วิเคราะห์ ศึกษา ลงมือปฏิบัติการทำงานศิลปะจากหัวข้อและปัจจัย

การศึกษาที่หลากหลาย โดยผู้เรียนเป็นผู้กำหนดหัวข้อกิจกรรมจากแนวทางที่

ตกลงพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้ให้คำแนะนำ โดยใช้อุปกรณ์ที่

หลากหลายทั้งอุปกรณ์การสร้างสรรค์งานพื้นฐานและอุปกรณ์ขั้นสูง ในการทำงาน

หลากหลายมิติ ขนาดและพื้นผิว เพื่อเปิดกว้างแนวความคิดในการทำงานศิลปะ

อย่างมีศักยภาพสูงสุด 

 

ผู้สอนรวบรวมข้อมูลผลงานและภาพถ่ายชิ้นงานไว้เพื่อทำการบันทึกพัฒนาการความ

ก้าวหน้าของผู้เรียน ประเมินจากทักษะและพัฒนาการตามวัย วิเคราะห์เหตุผลและ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจากปัจจัยภายในผู้เรียนและปัจจัยแวดล้อม

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

------------------------------------------------ 

หลักสูตร Summer ภาคฤดูร้อน ระยะยาว ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม
- ระยะเวลา 10 วัน ( 60 ชั่วโมง )

 

หลักสูตร ภาคเรียนปกติ ระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
- ระยะเวลา 10 ครั้ง ( 30 ชั่วโมง ) ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

 

หลักสูตร ภาคเรียนปกติ ระยะยาว ไม่น้อยกว่า 40 กิจกรรม
- ระยะเวลา 40 ครั้ง (120 ชั่วโมง ) ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

 

หลักสูตร Workshop
- ระยะสั้น 1 ครั้ง (3ชั่วโมง) ในระยะเวลา 1 วัน 


หลักสูตรศิลปะสำหรับเด็ก
AP100- Art and Creativity in Early Childhood Education -  Early Child Art Studio

ภาคเรียนปกติ ระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม มี 5 ระดับ 

Pre-School  อายุ 1-3 ปี
Class A  อายุ 3-5 ปี
Class B  อายุ 5-7 ปี
Class C  อายุ 7 ปีขึ้นไป
Class D อายุ 9 ปีขึ้นไป

หลักสูตรศิลปะเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
AP 200 - Art Fundamentals Program - Kid Art
รับอายุ 4 ปีขึ้นไป

 


หลักสูตรศิลปะเตรียมความพร้อมอุดมศึกษา
AP 300 - Art Fundamentals Program for Adult - Youth Program
รับอายุ 15ปีขึ้นไป หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

หลักสูตรศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป
AP 400 - Art Fundamentals Program - Adult Program
รับอายุ 17ปีขึ้นไปShowcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: